نازل مشعل ها

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: نازل مشعل ها

قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور

قطعات سلنوئید والو لاین هیترها

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات سلنوئید والو لاین هیترها

گیربکس سوت بلاور ژونگستروم

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: گیربکس سوت بلاور ژونگستروم

قطعات شات آف والوهای مازوت و بخار

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات شات آف والوهای مازوت و بخار

قطعات گیربکس مین استیم والو

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات گیربکس مین استیم والو