تصویر روز

d6.jpg

ورود به سایت

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

چيلر هاي بخاري (جت چيلر)

مقدمه:

ايجاد برودت از لحاظ مصرف انرژي ، هزينه تامين تجهيزات اوليه و هزينه هاي تعمير و نگهداري ، فرآيندي گران قيمت محسوب  مي گردد . در حال حاضر با افزايش روز افزون قيمت انرژي واز طرفي محدوديت هاي زيست محيطي ايجاد

شده براي سيستم هاي کمپرسوري ، ساير روش هاي توليد برودت مورد توجه جدي تري قرارگرفته اند.

درهمين راستا ، چيلرهاي جت بخار راه حلي اقتصادي ، ساده ودر عين حال ، سازگار با محيط زيست را ، در پيش رو قرار داده اند که مي توانند از ظرفيت برودت10KW تا 20000KW را تامين نموده و آب را تا دماي ċ1 سرد نمايند.

Cop  يا ضريب عملکرد ( نسبت برودت توليدي به انرژي مصرفي ) در چيلرهاي بخار نسبت به چيلرهاي کمپرسوري کمتر مي باشد ، از  طرفي در چيلرهاي تراکمي از انرژي الکتريکي و در چيلرها بخار از بخار آب بعنوان نيروي محرک استفاده مي شود ، که از قيمت يکساني برخوردار نمي باشند ، به همين علت چنانچه در محاسبه Cop به جاي ميزان انرژي مصرفي هزينه انرژي مصرفي لحاظ گردد ، برتري چيلرهاي بخار ، بخصوص در مصارف صنعتي که به طور معمول  بخار وجود دارد ، بهتر مشخص خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزاياي چيلرهاي بخار

● ساختار ساده و عملکرد مطمئن

● حذف قطعات متحرک و مستهلک شونده

●عدم مصرف برق و استفاده از بخار به عنوان محرک

●قابليت افزايش ضريب عملکرد (cop  ) با استفاده از سيستم کنترل مصرف بخار محرک

●امکان استفاده از انواع کندانسور ( پوسته – لوله ، تماس مستقيم ، هوايي ) و برخورداري از مزاياي هر مدل

●امکان کاهش دماي آب تا 1 درجه سانتيگراد

●امکان سرمايش مستقيم و غير مستقيم

●عدم استفاده از گازهای تخریب کننده محیط زیست

●عدم نیاز به تعمیرونگهداری به همراه عمر طولانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايش با جت بخار

دماي جوش آب ارتباط مستقيم با فشار هوا در سطح آن دارد.کاهش فشار هوا ، باعث کاهش دماي جوش و افزايش فشار هوا باعث افزايش دماي جوش آب مي شود .

به طور مثال دماي جوش آب در سطح دريا ċ100 مي باشد در حاليکه درارتفاعات کوهستاني که فشار هوا کمتر از سطح دريا مي باشد دماي جوش آب نيز کمتر ازċ100بوده و بلعکس در يک مخزن تحت فشار مانند ديگ بخار دماي جوش بيش ازċ100مي باشد .برهمين اساس دريک واحد سرمايش با جت بخار ، با تخليه هوا (ايجاد خلاء ) و کاهش فشار درون سيستم به بوسيله اجکتور هاي بخار ، آب درون مخزن تبخير کننده ( اواپراتور ) شروع به جوشيدن نموده و درصد جزيي از آن ، با جذب گرما از کل آب موجود،تبخير مي گردد .تامين گرماي مورد نياز تبخير توسط آب درون اواپراتور ، باعث سرد شدن آب مي گردد.

از طرفي بخار ايجاد شده در اواپراتور توسط اجکتورهاي اصلي کشيده شده و به کندانسور منتقل مي گردد . در کندانسور گرماي بخار به آب خنک کن منتقل شده و بخار مجدداً تبديل به مايع مي گردد.آب خنک کن درون کندانسور نيز ، پس از جذب گرما ، از کندانسور خارج شده ومعمولاً بوسيله برج خنک کن گرماي آن به محيط منتقل شده و براي استفاده مجددبه کندانسور بر مي گردد. همچنين دو مرحله اجکتور بخار ، جهت حفظ خلاء در چيلر، هواي درون آن را به صورت پيوسته تخليه مي نمايد .در شماتيک مقابل عملکرد چيلر دو مرحله بخار باکندانسور ازنوع تماس مستقيم ، نشان داده شده است .

واحدهاي سرمايش تبخيري

چيلرهاي بخار بر حسب ظرفيت و نوع کندانسور ، به سه گروه اصلي و يک گروه خاص تقسيم مي شوند :

●استفاده از کندانسور پوسته – لوله نوع سطحي براي ظرفيت هاي پايين

●استفاده از کندانسور تماس مستقيم با طاحي ستوني براي ظرفيتهاي متوسط و بالا (در مواردي که مشکل کمبود فضا وجود دارد )

●استفاده ازکندانسور تماس مستقيم با طراحي افقي براي ظرفيت هاي بالا

●استفاده از کندانسور هوايي ( حالت خاص ) درمواردي که دماي آب سرد مورد نياز بيش از 30 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

چیلر بخار با کندانسورسطحي بصورت پکيج :

در اين مدل از کندانسور پوسته – لوله استفاده شده و تجهيزات به صورت افقي نصب مي شوند . جهت تخليه هوا، به جاي 2 مرحله اجکتور تخليه هوا و کندانسور مياني از يک دستگاه پمپ وکيوم رينگ آبي استفاده مي شود . باتوجه به ارتفاع نصب که کمتر از 10 متر مي باشد و خلاء درون کندانسور ، آب کندانس از کندانسور نيز بايستي بوسيله پمپ انجام گردد که پمپ وکيوم فوق اين وظيفه را نيز انجام مي دهد. بوسيله اين پمپ ، آب کندانس نيز از کندانسور تخليه مي گردد.

مزايا :

1- عدم ترکيب آب کندانس با آب خنک کن

2- عدم نياز به ارتفاع نه چندان زياد دارد.

3- نياز به فضاي سطحي نسبتاً کوچک

 

چيلر بخار باکندانسور تماس مستقيم و طراحي ستوني

در اين چيلر کندانسور از نوع تماس مستقيم بوده وکليه قسمتها به صورت عمودي برروي يک شاسي نصب مي گردد . براي کاهش مصرف بخار و امکان کنترل ظرفيت ، اين مدل معمولاً به صورت 2 و 3 مرحله ساخته مي شود .

مزايا :

1-     کاهش مصرف بخار

2-     حذف مشکلات کندانسور هاي پوسته – لوله مانند گرفتگي و يا تعويض لوله ها

3-     عدم اهميت در کيفيت آب خنک کننده کندانسور

 

چيلر بخار با کندانسور تماس مستقيم و طراحي افقي

در اين چيلر کندانسور از نوع تماس مستقيم بوده و مخازن کندانسور و اواپراتور به صورت جدا ومقابل يکديگر مي باشند که به وسيله اجکتور هاي بخار به يکديگر متصل مي شوند. اين مدل نسبت به مدل نيز معمولاً به صورت 2، 3 و يا 4 مرحله ساخته مي شود.

مزاياي اين مدل مشابه مدل ستوني مي باشدضمن آنکه باتوجه به ساختمان اين چيلرها،براي ساخت ظرفيت هاي بالا براي آنها محدوديتي و جود ندارد.

برآورد مصرف بخار و آب خنک کن در چيلر بخار

مصرف بخار و آب خنک کن در چيلربخاربه عوامل زير بستگي دارد :

دماي آب سرد ورودي و خروجي

1-     دماي آب خنک کن

2-     فشار بخارمحرک

3-     تعداد مراحل چيلر

4-     نوع کندانسور

 

باتوجه به تعداد عوامل تاثير گذار در عملکرد چيلرهاي بخار ، مقادير دقيق مصرف بخار و آب خنک کن معمولاً توسط سازنده چيلر مشخص مي شود. ولي پيش بيني تغييرات مصارف بخار و آب خنک کن در صورت تغيير شرايط کاري نسبت به جدول شماره 1 به صورت ذيل مي باشد .

1- کاهش دماي آب سرد خروجي از چيلر باعث کاهش ظرفيت توليد برودت مي گردد و افزايش دماي آب سردخروجي باعث افزايش ظرفيت برودت مي گردد .ضمناً کاهش دماي آب سرد خروجي تا حدودċ1 امکان پذير مي باشد.

2- افزايش فشار بخار محرک باعث کاهش مصرف آن مي شود همچنين کاهش فشار بخار محرک باعث افزايش مصرف بخار مي گردد.ضمن آنکه با افزايش بخار به 20 Barg  و بالاتر ميزان تغيير مصرف بخار محسوس نمي باشد .

3- افزايش دماي آب خنک کن خروجي از چيلر، باعث افزايش مصرف بخار و کاهش دماي خروجي آب خنک کن از چيلر باعث کاهش مصرف بخار مي گردد . براي کاهش دماي آب خنک کن خروجي از چيلر بايستي دماي آب ورودي کاهش يابد ويا مي توان با افزايش دبي آب ورودي ، دماي فوق را کاهش داد . يکي از مزاياي چيلرهاي بخار ، نسبت به ساير انواع چيلر، عدم محدوديت در کاهش دماي آب خنک کن مي باشد. بعبارت ديگر به هر ميزان دماي آب خنک کن کاهش يابد مصرف بخار محرک نيز کمتر مي گردد.

 

4- افزايش تعداد مراحل چيلر، باعث کاهش مصارف بخار و آب خنک کن شده و به عبارت ديگر هزينه هاي بهره برداري را کاهش خواهد داد ولي از طرف ديگر باعث افزايش هزينه اوليه مي شود و بلعکس کاهش مراحل ، هزينه اوليه را کاهش و هزينه هاي بهره برداري را افزايش خواهد داد

5- مصرف بخار محرک در کندانسور تماس مستقيم کمتر از کندانسور نوع پوسته – لوله مي باشد.